خلاصه یافته‌های مطالعات «واکسن کوو ایران برکت» منتشر شد

به گزارش واکسن آنلاین، خلاصه یافته‌های مطالعات واکسن کووایران برکت، منطبق با گزارش‌های ارائه شده به سازمان غذا و دارو، منتشر شد.

بـا توجـه بـه اعطـای مجـوز مصـرف اضطـراری واکسـن کووایـران- برکـت از سـوی سـازمان غـذا و دارو و بـا توجـه بـه وجـود فاصلـه زمانـی ارائه گـزارش بـه رگولاتـوری تـا چـاپ مقالـه در یـک مجله علمـی، شـرکت شــفا فارمــد تلاش دارد تــا جهـت اطلاع رسانی بهتـر، مجموعه گزارش‌هایی کوتــاه از نتایــج و یافته هــای مطالعـات بالینـی را بـه مـرور در اختیـار علاقه منـدان قـرار دهـد.

در ایـن رابطـه پـس از گـزارش یافتـه هـای Pre-clinical، شـفا فارمد دومیـن گزارش خود با عنـوان «خلاصه یافتـه هـای مطالعـات انسـانی مرحله یـک و دو واکســن کــووایران-برکـت» را بـا جامعـه بـه اشــتراک می‌گـذارد.

در ادامـه ایـن گـزارش، یافتـه هـای تکمیلـی مطالعـات نیـز به همـراه یافته هـای اولیه مرحله سـه در دسـترس قـرار خواهـد گرفـت. امیدواریـم کـه جامعـه علمـی از ایـن طریـق و تـا قبـل از انتشـار مقـالات علمـی بـا فراینـد پیشـرفت مطالعـات در فازهـای قبلـی مطالعـات واکسـن کووایـران بیشـتر آشـنا شـود.

خلاصه یافته های مطالعات واکسن کووایران برکت

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا