انتقاد رئیس جمهور آذربایجان از بی‌عدالتی کشورهای غربی در توزیع واکسن کرونا

رئیس جمهوری آذربایجان، کشور‌های غربی را به بی عدالتی در توزیع واکسن کرونا متهم کرد.