هشدار در مورد تاخیر واکسیناسیون کرونا در آفریقا

انکنگاسونگ، مقام ارشد آفریقا امروز نسبت به پیامدهای تاخیر در واکسیناسیون کرونا در این قاره هشدار داد.