مدیرعامل «فایزر» هنوز واکسن کرونای شرکت خود را نزده است!

مدیر عامل شرکت داروسازی فایزر، فاش کرد وی واکسن کرونای تولید شده توسط شرکت خود را استفاده نکرده است.