عضو شورای مرکزی موتلفه: حامیان واردات واکسن آمریکایی داوطلب تست آن شوند

مقدم، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با اشاره به اینکه حامیان واردات واکسن آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی داوطلب تست آن شوند، گفت: مومن با بصیرت از یک سوراخ دوبار گزیده نمی‌شود.