متخصص بیوتکنولوژی دارویی: در تزریق واکسن کرونا عجله نکنیم

موضوع تزریق یا عدم تزریق واکسن همچنین تزریق چه نوعی از واکسن، چالش جدی این روزهای کرونایی است که ذهن‌ها را بسیار به خود مشغول کرده است.