تشریح سیاست سازمان بهداشت جهانی در واکسیناسیون کرونا

سیاست سازمان بهداشت جهانی در برنامه واکسیناسیون علیه بیماری کووید ۱۹، دسترسی برابر کشورها به واکسن است.