نظر جمعی از مردم استان اصفهان درباره واکسن کرونای ایرانی

جمعی از مردم استان اصفهان نظر مثبت خود را درباره واکس کرونای ایرانی بیان کرده و نسبت به محققان داخلی ابراز اعتماد کردند.