الجزایر سرنوشت شهروندان خود را به دست واکسن «اسپوتنیک وی» سپرد

نشریه مراکشی به تحلیل تصمیم الجزایر در انتخاب واکسن روسی ضد کرونا پرداخته است.