توصیه هایی به زنان باردار برای تزریق واکسن کرونا

به زنان توصیه شده است که دست کم دو ماه پس از تزریق واکسن باردار نشوند.