استراتژی تزریق یک دوز واکسن فایزر در بلژیک

بلژیک به دنبال به کارگیری یک استراتژی جدید برای واکسیناسیون مردم است که بر مبنای این استراتژی بیشترین تعداد افراد بتوانند دوز اول واکسن را در فاصله زمانی کوتاهی دریافت کنند.