اولویت با واکسن ایرانی است که می تواند در آینده بازده اقتصادی هم داشته باشد

فوق تخصص ICU بیمارستان مسیح دانشوری گفت: اولویت اصلی با واکسن ایرانی کرونا است که می تواند در آینده بازده اقتصادی نیز برای ما به همراه داشته باشد.