رییس شبکه بهداشت: واکسن کرونا در شبکه بهداشت توزیع و تزریق می‌شود

رییس شبکه بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: واکسن کرونا در شبکه بهداشت توزیع و تزریق می‌شود و واکسن دست شخصی داده نمی‌شود.