تولید ۴۰۰ هزار عدد اسپری گیاهی PHR160 در داروسازی جابرابن‌حیان

اسپری گیاهی PHR160 برای بهبود عوارض ریوی کرونا از شهریور به تولید انبوه رسید و در داروخانه‌ها توزیع شد.