مزیت‌های واکسن ایرانی کرونا از زبان یک ویروس شناس

یک ویروس شناس و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کاشان ضمن اشاره به مزیت های واکسن ایرانی کرونا از مقایسه این واکسن با نمونه های خارجی آن سخن گفت.