واکسن کرونای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله آماده اخذ مجوز

درستکار، نماینده تولید واکسن از دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله گفت: واکسن کرونا بر پایه ویروس کشته در شرکت دانش بنیان دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله در حال تحقیق است و در مراحل خوبی بسر می برد.