جهان غرب حیران از آزمایش‌ بالینی واکسن ایرانی/ موفقیت واکسن ایرانی پیروزی برای همه ملت های مظلوم است

کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه غرب بعد از شروع آزمایش های بالینی واکسن کرونای ایرانی سرگردان و حیران شد، گفت: آنها در نظر داشتند از واکسن های کرونای به عنوان یک اهرم فشار برای پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده کنند.