پزشکی ایران گرفتار پس‌زمینه‌های ذهنی؛ عموم جامعه طرفدار واکسن هستند

نگرش‌ها درباره واکسن کرونای ساخت ایران متفاوت بوده و برخی حتی به نمونه‌های خارجی گرایش دارند اما این در حالی است که متخصصان می‌گویند واکسن داخلی کرونا دست کمی از نمونه‌های خارجی ندارد.