دختر رئیس ستاد اجرای فرمان امام(ره) اولین واکسن کرونای ایرانی را می‌زند

امروز واکسن کرونای ساخت ستاد اجرایی فرمان امام(ره) برای نخستین بار بر روی دختر محمد مخبر ریاست ستاد اجرایی فرمان امام (ره) تست می‌شود.