اعتماد مردم سمنان به واکسن داخلی کرونا/ ماحصل توانمندی های ایران و ایرانی

توانمندی های علمی و فناوری ایران اسلامی سبب شده تا مردم نسبت به تولیدات داخلی کشورمان به خصوص در زمینه تولید واکسن کرونا، اعتماد قابل توجهی داشته باشند.