نماینده مردم در مجلس: حمایت از جوانان در راستای تولید واکسن کرونا ضروری است

میرمحمدی میبدی، نماینده مردم تفت در مجلس بر لزوم حمایت از جوانان کشور در راستای تولید واکسن کرونا تأکید کرد.