معاون بیمارستان امام خمینی: حال دریافت‌کنندگان واکسن روسی خوب است

دهقان منشادی، معاون درمان بیمارستان امام خمینی: خوشبختانه هیچ یک از دریافت‌کنندگان واکسن روسی دچار عارضه جدی نشده اند.