صالحی‌امیری: کمیته بین‌المللی المپیک تعهد داده به تمام کشورها واکسن کرونا بدهد

صالحی، رئیس کمیته ملی المپیک گفت: فوتبال بخشی از نشاط اجتماعی و باید شفافیت داشته باشد.