واکسن حق مردم است، اما ملت را نباید موش آزمایشگاهی کشورهای دیگر کنیم

صادقی، رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی گفت: تا رسیدن واکسن کرونا از کشورهایی که می‌شود اعتماد کرد، به همین روش‌های پیشگیرانه و طرح شهید سلیمانی باید بسنده کنیم و ملت خود را موش آزمایشگاهی کشورهای دیگر نکنیم.