معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی: واکسن «اسپوتنیک» بیش از ۹۰ درصد اثربخشی دارد

بدیعی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه واکسن اسپوتنیک اثر بخشی بیش از ۹۰درصد دارد، گفت: تلقیح واکسن بر اساس اولویت انجام می شود.