روزهای امیدواری به واکسن ایرانی؛ سرشاخ با ویروس سرکش تا لحظه آخر

تلاش‌ها برای مهار ویروس کرونا درحالی ادامه دارد که این ویروس سرکش در نقاط مختلف جهان در حال جهش است اما امروز به مدد دستان توانمند متخصصان ایرانی واکسن کرونا امید را به مردم بازگردانده است.