معاون وزیر بهداشت خبر داد؛ قابلیت صادرات واکسن بعد از بهار ۱۴۰۰

رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، در ارتباط با ابهامات واردات واکسن و همچنین زمان تولید واکسن، توضیحاتی ارائه داد.