خرید۲ میلیون دوز واکسن «اسپوتنیک وی» توسط صبرستان

بنیاد روسی سرمایه گذاری مستقیم و دولت صربستان در خصوص خرید ۲ میلیون دوز واکسن ضد کرونای روسی «اسپوتنیکV» توافق کردند.