برتری “واکسن ایرانی کرونا” نسبت به واکسن‌های خارجی/ آیا “کوو ایران برکت” کرونا را مات می کند؟

با گسترش کرونا در جهان، ایران نیز همگام با بسیاری از کشورها قدم در مسیر پرفراز و نشیب ساخت واکسن کرونا گذاشته و تاکنون موفقیت‌های خوبی داشته است که در این راستا متخصصان بهداشتی نیز اظهاراتی را مطرح کرده اند.