متخصص بیماری‌های عفونی: هیچ روشی جز واکسیناسیون برای کنترل کرونا وجود ندارد

متخصص بیماری‌های عفونی گفت: از آنجایی که مردم ما قرنطینه را رعایت نمی کنند بنابراین چاره ای نمی‌ماند که از واکسیناسیون به عنوان راه نهایی مقابله با کرونا استفاده شود.