معاون وزیر بهداشت: ایران نپذیرفت که در فاز آزمایشی واکسن های خارجی کرونا شرکت کند

رئیسی، معاون بهداشت وزیر بهداشت ضمن پاسخ به برخی اظهارات ضد واکسن، درباره اقدامات انجام شده جهت خرید واکسن کرونا توضیح داد.