معاون بین‌الملل قوه قضائیه: تحریم سازنده واکسن کرونا، نشان از خصومت آمریکا با ملت ایران

باقری، معاون بین‌الملل حقوق بشر قوه قضائیه گفت: آمریکا با تحریم تولید کننده واکسن ایرانی کرونا نشان داد برای نابودی انسان‌ها، با کرونا همدست است.