سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خبر داد: بررسی «تولید واکسن کرونا در کشورهای مختلف» در مجلس

خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از بررسی گزارش این کمیسیون در مورد وضعیت تولید واکسن کرونا در کشورهای مختلف در جلسه امروز خبر داد.