متخصص بیماریهای عفونی: واکسن کرونای تولید داخل بهتر از نوع خارجی خواهد بود

رستمی، متخصص بیماری‌های عفونی با بیان اینکه این واکسن باید متناسب با تکنولوژی‌های دقیق تولید شود، ادامه داد: در این شرایط این واکسن هیچ تفاوتی با آنچه در خارج از کشور تولید شده، ندارد و حتی بهتر از واکسن خارجی خواهد بود.