سازمان هواپیمایی اعلام کرد؛ ورود نخستین محموله واکسن روسیه به کشور

ذیبخش، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از ورود نخستین محموله واکسن روسی به کشور، با هواپیمای ماهان ساعت ۱۵:۵۰ دقیقه به فرودگاه امام خمینی (ره) خبر داد.