رئیس سندیکای تولید داروهای انسانی: توانایی تولید و انتقال واکسن کرونا با زنجیره سرد را داریم

عبدزاده، رئیس سندیکای تولیدکننگان داروهای انسانی گفت: ایران توانایی تولید و انتقال واکسن کرونا با زنجیره سرد را دارد.