حمله به واکسن ایرانی، درمان نیست؛ بر دردها می‌افزاید

فاضلی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی نوشت: حمله به واکسن ایرانی و تمسخر آن، درمان نیست، بر دردها می‌افزاید. تحقیر خود درمان دردهای ما نیست.