تنها نسخه اثربخش و مطمئن کنترل یک اپیدمی استفاده از واکسیناسیون است

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه تنها نسخه اثربخش و مطمئن کنترل یک اپیدمی استفاده از واکسیناسیون است، اظهار داشت: چنانچه واکسیناسیون انجام نشود ایمنی با مرگ و میر بالا و فشار مضاعف به سیستم بهداشت و درمان کشور در دو سال آینده اتفاق می افتد.