ایران برای ساخت واکسن کرونا به دانش بومی متکی است

خانی، محقق و پژوهشگر گفت: هم اکنون ایران اسلامی در راستای پیشرفت علمی در عرصه ساخت واکسن کرونا همانند غنی‌سازی اورانیوم به دانش بومی متکی است.