متخصص بیماری های عفونی: عوارض خاصی بعد از تزریق واکسن کرونا مشاهده نشده است

یوسفی، متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری گفت: واکسن کرونای روسی کم عارضه بوده و در روزهای اخیر که واکسیناسیون آغاز شده و عوارض را پیگیری می کنیم، عارضه خاصی مشاهده نشده است.