روسیه: تست بالینی واکسن کرونا کامل شده است

وزیر صحت روسیه خبر داد که تست بالینی واکسن کرونای ساخت مرکز تحقیقات ملی اپیدمیولوژی و میکروبیولوژی گامالیا کامل شده است.