نانوذرات لیپیدی؛ عنصر کلیدی در واکسن‌های کرونا

نانوذرات لیپیدی با توجه به حساسیت mRNA و آسیب‌پذیری آن، نقش مهمی در رهایش این مولکول‌ها داشته و موفقیت بخشی از واکسن‌های ضدکرونا به دلیل عملکرد این نانوذرات است.