اذعان خبرگزاری هلند به اثربخشی واکسن کرونای ساخت روسیه

خبرگزاری RTL هلند خبری مبنی بر اثربخشی واکسن روسی و بی خطر بودن آن با توجه به یافته هایی که چند روز پیش در نشریه معتبر پزشکی لانسنت چاپ شده است، منتشر کرد.