آزمایش انسانی واکسن روسی «اسپوتنیک لایت» آغاز شد

آزمایش بالینی سومین واکسن ضدکرونای روسی با عنوان «اسپوتنیک لایت» آغاز شد.