آغاز واکسیناسیون پاکبانان غیرایرانی

مشاور شهردار تهران از آغاز واکسیناسیون پاکبانان غیر ایرانی خبر داد.