کناره گیری وزیر خارجه پرو از قدرت، به دلیل دریافت واکسن خارج از نوبت

وزیر امور خارجه پرو، ضمن اعتراف به دریافت خارج از نوبت واکسن کرونا از سمت خود کناره‌گیری کرد.