تابستان آینده به زندگی عادی باز خواهیم گشت|واکسن کرونا جهان را نجات خواهد داد

پیشگویی کاریکو در خصوص پایان کووید، زمانی که همه چیز به حالت عادی بازخواهد گشت.