تولید ۱۲۵ میلیون واکسن فایزر در کارخانه «سانوفی» فرانسه

در این روزها که عرضه واکسن به مردم به یکی از مهمترین مسئولیتهای دولتها تبدیل شده است، شرکتهای داروسازی هم برای ارتقای حجم تولید و تامین نیاز بازار وارد میدان شدند. در این روزها از رقابت برای تولید اولین واکسن و کسب سود خبری نیست و تنها تلاش برای تولید بیشتر واکسن مطرح است.