واکنش های شدید آلرژیک به واکسن مدرنا|کالیفرنیا استفاده از «مدرنا» را تعلیق کرد

کالیفرنیا استفاده از واکسن مدرنا را به حالت تعلیق در آورد.