«واکسن نواواکس» در برابر کرونای آفریقای جنوبی کارایی مناسب ندارد

عدم تاثیر واکسن در مقابل کرونا گونه آفریقای جنوبی می‌تواند برای دیگر کشورها از جمله آمریکا هم مشکل‌پذیر باشد.